Biyometrik Veri Zorunluluğuna Karşı Açılan Davalar

I. MEDULA Kılavuzu İptal Davası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan 29.11.2013 tarihli Genel Sağlık Sigortası MEDULA Web servisleri Kullanım Kılavuzu'nda yapılan değişiklik ile 01.12.2013 tarihinden itibaren sağlık hizmeti almak üzere SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların parmak izi ya da avuç içi tarama yöntemiyle provizyon alacağı, aksi halde sigortalılara sağlık hizmeti verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği, resmi kimlik belgeleri ile kimliklerini kanıtlayan sigortalılardan zorla biyometrik verilerinin alınmasına ve uygulamaya karşı çıkanlara sağlık hizmeti sunulmamasına yönelik Kılavuz hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştır. Danıştay 15. Daire'de 2014/4555 E. numarası ile görülmekte olan davada 9.7.2014 tarihinde yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra görüşülmesine karar verilerek idareye 30 gün süre tanınmıştır. Yürütmeyi durdurma kararında dikkate alınmak üzere biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamanın dayatıldığı ve sağlık hizmeti alamayan sigortalılarca TTB'ye yapılan başvurular 8.9.2014 tarihinde dosyaya sunulmuştur.

II. GSS Uygulamaları Yönetmeliği İptal Davası

İkinci olarak yine SGK tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleriyle getirilen hak ve yükümlülükler ile genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği, 18.4.2014 gün ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulmuştur.

Bu Yönetmelik'in 'kimlik tespiti' başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrasında sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının hasta kimlik doğrulaması yapmasına ilişkin 'biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasını yapar ve/veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya kurumu tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin ibrazını istemek ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol eder.' düzenlemesine yer verilmiştir.  

Yine aynı gerekçeler ile bu maddenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle de dava açılmıştır. Danıştay 15. Daire tarafından 2014/4689 E. sayı ile görülmekte olan davada 9.7.2014 tarihinde idareye savunmasını sunmak üzere 30 gün süre verilmiş ve yürütmeyi durdurma istemimizin savunma alındıktan sonra görüşülmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)