Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle

Ülkemiz sağlık sisteminde Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu “kişilerin sağlık verileri” gerekli hukuksal düzenlemeler yapılmadan ve kişilik hakları gözetilmeksizin toplanmakta, güvenli olmayan koşularda saklanmakta ve ulusal ve uluslar arası hukuk ve etik değerler yok sayılarak, metalaştırılarak diğer kurum ve kişilerce paylaşılmaktadır.

SGK’nın “MEDULA” sistemi ile yaygınlaşan muhasebe esaslı elektronik kayıt sisteminin yanı sıra Sağlık Bakanlığı tüm sağlık hizmeti sunucularından “SAĞLIKNET2” sistemi ile toplumun tüm bireylerinin kişisel sağlık verilerini kimlik bilgileri ile birlikte toplamak istemektedir. 

Ulusal anayasanın yanı sıra Uluslararası yasalara, kişi hak ve özgürlüklerine, hekimlik mesleğinin etik değerlerine aykırı olarak yapılmak istenen elektronik sağlık kayıtlarının toplumun ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri temelinde mesleki değerlerimiz çerçevesinde bu haliyle kabul edilemez durumdadır.

Kişisel sağlık verileri konusunda toplum duyarlığını artırma, toplumu ve başta hekimler olmak üzere diğer sağlık çalışanlarını bu konuda bilgilendirme, verilecek olan hukuk mücadelesinin alt yapısını oluşturma gerekliliği ortaya çıkmış bulunmaktadır.

18 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul’da “Kişisel Sağlık Verilerin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi ve Paylaşılması İle İlgili Toplantıya” Türk Tabipleri Birliği önderliğinde Özel hekimlik kolunun çağrısı ile,

-Tabip odaları ve özel hekimlik komisyonları

-Uzmanlık dernekleri

-Türk Dişhekimleri Birliği ve odaları

-Türkiye Barolar Birliği ve baroları

-Hasta ve Hasta Yakını Dernekleri

-Konu ile ilgili uzman kişi ya da kurumlar davet edilmiştir.

Toplantıya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ tabip odalarının yanı sıra Adli Tıp Uzmanları Derneği, Halk Sağlığı Derneği (HASUDER), Türk Dermatoloji Derneği, Türk Gastroentereloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Nöroloji Derneği; ayrıca TTB hukuk bürosu, çeşitli fakültelerden öğretim üyesi ile birlikte konuya ilgi duyan uzmanlar katılmıştır.

32 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda konunun önemi, yaşananlar ve olası yaşanacaklar vurgulanarak düzenlemelerin bilim ve etik dışı olmasının yanı sıra açıkça ulusal ve uluslararası yasalarla korunan birey hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu saptanmıştır.

Kişisel sağlık verileri ve elektronik sağlık kayıtlarına yönelik düzenlemelerle ilgili tüm kurum ve kişilerce ortaklaşa bir süreç başlatılması ve olması gerekenlerin ortaya konması yönünde çalışmalar yürütülmesi için Türk Tabipleri Birliği bünyesinde TTB Özel Hekimlik Kolunun sekreterliğini yürüteceği “KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU” oluşturulması kararı alınmıştır.

Yine toplantıda çalışma grubu yürütmesi de belirlenerek çalışmanın koordine edilmesi ve yürütülmesi konusunda yetkilendirilmiştir.

Çalışma grubunun işlerlik kazanabilmesi için TTB olarak gereğinin yapılmasını arz ederiz.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU

Yürütme kurulu üyeleri;

1.Dr. Ayşegül Aksakal

2.Dr. Lale Tırtıl

3.Dr. Hasan Oğan

4.Dr. Mustafa Sercan

5.Dr. Hüseyin Soysal

6.Dr. Ümit Şen

7.Dr. Erdem Birgül

 

Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle
SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)